تسمه CK45 (1.1191)
تسمه CK45 (1.1191)


تسمه CK45 (1.1191)


فولاد سيکا 45 يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت تسمه از ضخامت 10 تا 100 ميليمتر در عرض هاي مختلف ، به صورت ماشينکاري شده و نوردي، در انبار شرکت موجود مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي CK45، C45E شناخته شده و شماره دين آن 1.1191 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي ساختماني مقاوم در برابر دماي بالا (High Temperature Constructional) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 175-210 بوده و عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.42-0.5%= C
0.40%< Si
0.5-0.8%= Mn
0.03%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.4%> Cr
0.1%> Mo
0.4%> Ni
- V
0.63%> Cr+Mo+Ni