IASC1181
IASC1181


CK35


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.1181 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC1181 بوده و به نام CK35 در بازار شناخته مي شود شماره دين آلمان آن 1.1181است. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 183 بوده و کاربرد در قطعات اتومبيل، موتورها و مهندسي مکانيک دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.32-0.39%= C
0.40%> Si
0.50-0.80%= Mn
0.035%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.40%> Cr
0.10%> Mo
0.40%> Ni
- V
- Others