IASC1191
IASC1191


CK45


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.1191 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC1191 بوده و به نام CK35 در بازار شناخته مي شود شماره دين آلمان آن 1.1191است. اين فولاد در زمره فولاد هاي ساختماني مقاوم در برابر دماي بالا (High Temperature Constructional) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 175-210 بوده و عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.42-0.5%= C
0.40%< Si
0.5-0.8%= Mn
0.03%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.4%> Cr
0.1%> Mo
0.4%> Ni
- V
0.63%> Cr+Mo+Ni