IASC6511
IASC6511


36CrNiMo4


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.6511 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC6511 بوده به نام 36CrNiMo4 نيز در بازار شناخته مي شد. شماره دين آلمان آن 1.6511است. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در محورها، بازوهاي اکسل ها، شاتون، ميل مرغک ها دارد. عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.32-0.40%= C
0.40%> Si
0.50-0.80%= Mn
0.035%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.90-1.20%= Cr
0.15-0.30%= Mo
0.90-1.20%= Ni
- Others
- Others