IASC6562
IASC6562


40NiCrMo8-4


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.6562 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC6562 بوده و به نام 40NiCrMo8-4 در بازار شناخته مي شود شماره دين آلمان آن 1.6562است. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در محورها، بازوهاي اکسل ها، شاتون، ميل مرغک ها دارد. عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از: عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.37-0.44%= C
0.20-0.35%= Si
0.70-0.90%= Mn
0.020%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.70-0.95%= Cr
0.30-0.40%= Mo
1.65-2.00%= Ni
- V
- Others