IASC6580
IASC6580


30CrNiMo8


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.6580 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC6580 بوده و به نام 30CrNiMo8 در بازار شناخته مي شود شماره دين آلمان آن 1.6580است. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در قطعات ماشين آلات براي نياز هاي خيلي حاد دارد. عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.26-0.34%= C
0.40%> Si
0.30-0.60%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.80-2.20%= Cr
0.30-0.50%= Mo
1.80-2.20%= Ni
- V
- Others