IASC 5920
IASC 5920


18CrNi8


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.5920 است و در زمره فولاد هاي سمانتاسيون (Cementation Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC5920 بوده و به نام 18CrNi8 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.5920است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي سمانتسيون (Cementation Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 187-235 بوده و کاربرد در چرخ هاي تخت، پينيون هاي متحرک و چرخ هاي دندانه دار برايتنش هاي بالا در ابعاد بزرگ دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.15-0.20%= C
0.15-0.40%= Si
0.40-0.60%= Mn
0.035%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.80-2.10%= Cr
- Mo
1.80-2.10%= Ni
- V
- Others