IASC 7335
IASC 7335


13CrMo4-5


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.7335 است و در زمره فولاد هاي مقاوم به دماي بالا (Heat Resistant Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC7335 بوده و به نام 13CrMo4-5 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.7335است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي مقاوم به دماي بالا (Heat Resistant Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 130-175 بوده و کاربرد در کلکتورها، لوله هاي بويلرهاي آبي و سوپرهيترها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.08-0.18%= C
0.35%> Si
0.40-1.00%= Mn
0.025%= P
0.010%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.70-1.15%= Cr
0.40-0.60%= Mo
- Ni
- V
- Others