IASC 2080
IASC 2080


X210Cr12


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.2080 است و در زمره فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC2080 بوده و به نام X210Cr12 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.2080است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در ابزارهاي تراشکاري و پانچ کردن براي شرايط حاد، تيغه هاي برش، برقوزن ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

1.90-2.20%= C
0.10-0.60%= Si
0.20-0.60%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

11.0-13.0%= Cr
- Mo
- Ni
- V
- Others