IASC 2379
IASC 2379


X155CrVMo12-1


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.2379 است و در زمره فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC2379 بوده و به نام X155CrVMo12-1 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.2379است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 255 بوده و کاربرد در قطعات قالب هاي تراش حساس به شکست، قالب هاي نورد پيچ، برقوزن ها، کلاهک ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

1.45-1.60%= C
0.10-0.60%= Si
0.20-0.60%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

11.0-13.0%= Cr
0.70-1.00%= Mo
- Ni
0.15-0.25%= V
- Others