IASC 1730
IASC 1730


C45W


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.1730 است و در زمره فولاد هاي ابزار کربني (Carbon Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC1730 بوده و به نام C45W در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.1730است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزار کربني (Carbon Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 207 بوده و کاربرد در چکش ها، چنگک ها ، تبرها، کاردها، تيغه هاي برش، پيچ گوشتي ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.42-0.50%= C
0.15-0.40%= Si
0.60-0.80%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

- Cr
- Mo
- Ni
- V
- W