IASC 4301
IASC 4301


X5CrNi18-10


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.4301 است و در زمره فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC4301 بوده و به نام X5CrNi18-10 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.4301است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 160/250 بوده و کاربرد در تجهيزات مورد استفاده در صنايع غذايي، قابل جوشکاري دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.07%> C
1.00%> Si
2.00%> Mn
0.045%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

17.5-19.5%= Cr
- Mo
8.00-10.5%= Ni
- V
- Others