IASC 4401
IASC 4401


X5CrNiMo17-12


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.4401 است و در زمره فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC4401 بوده و به نام X5CrNiMo17-12 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.4401است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 160/250 بوده و کاربرد در قطعات و دستگاه هاي مورد استفاده در صنايع نساجي دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.07%> C
1.00%> Si
2.00%> Mn
0.045%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

16.5-18.5%= Cr
2.00-2.50%= Mo
10.0-13.0%= Ni
- V
- Others