برشکاری CNC هواگاز


برش انواع ورق تا صخامت 300 ميلي متر با دستگاه CNC هواگاز جهت پياده سازي انواع الگوهاي برشي.