IASC6582
IASC6582


34CrNiMo6


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.6582 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC6582 بوده و به نام 34CrNiMo6 در بازار شناخته مي شود شماره دين آلمان آن 1.6582است.اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 183 بوده و کاربرد در ميل لنگ ها، شفت هاي خارج از مرکز، قطعات دنده ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.30-0.38%= C
0.40%> Si
0.50-0.80%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.30-1.70%= Cr
0.15-0.30%= Mo
1.30-1.70%= Ni
- V
- Others