IASC7225
IASC7225


42CrMo4


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.7225 است و در زمره فولاد هاي قابل عمليات حرارتي (Heat Treatable Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC7225 بوده و به نام 42CrMo4 در بازار شناخته مي شود شماره دين آلمان آن 1.7225است. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 241 بوده و کاربرد در چرخ هاي دنده دار، پينيون ها، شاتون ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.38-0.45%= C
0.40%> Si
0.60-0.90%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.90-1.20%= Cr
0.15-0.30%= Mo
- Ni
- V
- Others