IASC7131
IASC7131


16MnCr5


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.7131 است و در زمره فولاد هاي سمانتاسيون (Cementation Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC7131 بوده و به نام 16MnCr5 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.7131است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي سمانتسيون (Cementation Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 156-207 بوده و کاربرد در چرخ هاي دندانه دار کوچک، ميل مرغک ها، مفصل هاي گاردان، اجزاء فرمان، محورها، پين ها، سمبه ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.14-0.19%= C
0.40%> Si
1.00-1.30%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.80-1.10%= Cr
- Mo
- Ni
- V
- Others