IASC7147
IASC7147


20MnCr5


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.7147 است و در زمره فولاد هاي سمانتاسيون (Cementation Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC7147 بوده و به نام 20MnCr5 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.7147است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي سمانتسيون (Cementation Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 170-217 بوده و کاربرد در چرخ هاي دندانه دار، ميل مرغک ها و غيره با اندازه متوسط براي ساخت وسايل نقليه و دنده ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.17-0.22%= C
0.40%> Si
1.10-1.40%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.00-1.30%= Cr
- Mo
- Ni
- V
- Others