IASC 8070
IASC 8070


21CrMoV5-11


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.8070 است و در زمره فولاد هاي مقاوم به دماي بالا (Heat Resistant Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC7080 بوده و به نام 21CrMo5-11 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.7080است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي مقاوم به دماي بالا (Heat Resistant Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 205-250 بوده و کاربرد در پيچ ها و مهره ها، مقاوم در دما هاي بالا تا 530 درجه سانتي گراد دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.17-0.25%= C
0.30-0.60%= Si
0.30-0.60%= Mn
0.035%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.20-1.50%= Cr
1.00-1.20%= Mo
0.60%> Ni
0.25-0.35%= V
- Others