IASC 2436
IASC 2436


X210CrW12


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.2436 است و در زمره فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC2436 بوده و به نام X210CrW12 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.2436است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 255 بوده و کاربرد در سنبه ها (پانچ ها) و ابزارهاي برشي براي شرايط حاد، برقوکارها، خانکش ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

2.00-2.30%= C
0.10-0.40%= Si
0.30-0.60%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

11.0-13.0%= Cr
- Mo
- Ni
- V
0.60-0.80%= W