IASC 2550
IASC 2550


60WCrV7


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.2550 است و در زمره فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC2550 بوده و به نام 60WCrV7 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.2550است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 229 بوده و کاربرد در قطعات سنبه ها (پانچ ها) براي ريل ها و ورق ها، تيغه هاي برشي سرد، قالب هاي بازشو، مقارها (اسکنه ها) دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.55-0.65%= C
0.70-1.00%= Si
0.15-0.45%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.90-1.20%= Cr
- Mo
- Ni
0.10-0.20%= V
1.70-2.20%= W