IASC 2344
IASC 2344


X40CrMoV5-1


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.2344 است و در زمره فولاد هاي ابزاري گرمکار (Hot Work Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC2344 بوده و به نام X40CrMoV5-1 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.2344است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزاري گرمکار (Hot Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 229 بوده و کاربرد در اکستروژن هاي سردشونده باروغن، با هوا و ماندرل هاي سوراخ کن شمش پرس هاي اکستروژن دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.35-0.42%= C
0.80-1.20%= Si
0.25-0.50%= Mn
0.030%= P
0.020%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

4.80-5.50%= Cr
1.20-1.50%= Mo
- Ni
0.85-1.15%= V
- Others