IASC 2714
IASC 2714


56NiCrMoV7


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.2714 است و در زمره فولاد هاي ابزاري گرمکار (Hot Work Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC2714 بوده و به نام 56NiCrMoV7 در بازار شناخته مي شود همچنين شماره دين آن 1.2714است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزاري گرمکار (Hot Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در قالب هاي فورج چکشي سقوطي براي نقش هاي عميق، قالب هاي ريخته گري دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.50-0.60%= C
0.10-0.40%= Si
0.60-0.90%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.80-1.20%= Cr
0.35-0.55%= Mo
1.50-1.80%= Ni
0.05-0.15%= V
- Others