IASC 1740
IASC 1740


C60W


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.1740 است و در زمره فولاد هاي ابزار کربني (Carbon Tool Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC1740 بوده و به نام C60W در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.1740است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزار کربني (Carbon Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 207 بوده و کاربرد در نگهدارنده ابزارها، ميله ها، جاسوزني، چکش هاي سنگ شکن ها دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.55-0.65%= C
0.15-0.40%= Si
0.60-0.80%= Mn
0.035%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

- Cr
- Mo
- Ni
- V
- Others