IASC 4006
IASC 4006


X12Cr13


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.4006 است و در زمره فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC4006 بوده و به نام X12Cr13 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.4006است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي ابزار کربني (Stainless Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل کمتر از 220 بوده و کاربرد در قطعات ساختماني براي کار در آب و بخار دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.08-0.15%= C
1.00%> Si
1.50%> Mn
0.040%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

11.5-13.5%= Cr
- Mo
0.75%> Ni
- V
- Others