IASC 4031
IASC 4031


X39Cr13


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.4031 است و در زمره فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC4031 بوده و به نام X39Cr13 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.4031است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 160 بوده و کاربرد در فنر، رينگ، پيستون و پيچ دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.36-0.42%= C
1.00%> Si
1.00%> Mn
0.040%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

12.5-14.5%= Cr
- Mo
- Ni
- V
- Others