IASC 4057
IASC 4057


X17CrNi16-2


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.4057 است و در زمره فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC4057 بوده و به نام X17CrNi16-2 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.4057است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 160 بوده و کاربرد در قطعات ساختماني با بالاترين استحکام دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.12-0.22%= C
1.00%> Si
1.50%> Mn
0.040%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

15.0-17.0%= Cr
- Mo
1.50-2.50%= Ni
- V
- Others